GRANTOVÝ PROGRAM
GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL

Přihlášku si můžete vyplnit po částech a průběžně ukládat až do vygenerování žádosti pro předsedu. Tu je zapotřebí stáhnout a následně nahrát na web podepsanou od statutárního zástupce klubu. Samotné odesílání bude spuštěno 12. prosince ve 12:00.


Pořadí doručených přihlášek do grantového programu zveřejníme 19. 12. ve 12:00

V prosinci 2018 bude v rámci Grantového programu rozdělena částka 2 000 000 Kč​​​​​.
Klub může požádat o grant na zkvalitnění zázemí až do výše 40 000 Kč

KOMPLETNÍ PRAVIDLA

PODMÍNKY Účasti v grantovém programu

Organizace oprávněné podat žádost jsou Neziskové organizace: zapsané spolky, které splňují následující podmínku: Podmínkou účasti v grantovém programu je kompletní registrace klubu a aktivita klubového týmu v pivní části soutěže – klubový tým je povinen nasbírat v období od startu soutěžního ročníku do přihlášení do grantového programu minimálně 15 bodů (například tedy nákup alespoň 5x 50l sud Gambrinus Nepasterizovaná 10 či Nepasterizovaná 12). Doklady za zakoupené sudy zaslané do 10. prosince 2018 do 23:59 budou zpracovány 11. prosince 2018. Později zaslané budou zpracovány vždy do 2 pracovních dnů.

Samotnou grantovou podporu do maximální výše 40 000 Kč (tzn. rozpočet nesmí překročit výše uvedenou částku, může být ovšem nižší) mohou získat kluby registrované v projektu Gambrinus Kopeme za fotbal. V ročníku se rozdělí celkem 2 000 000 Kč.

Každý klub se do grantového programu může přihlásit pouze jedenkrát – nelze podat 1 žádost za „A“ tým a 1 žádost za „B“ tým.

V případě, že má klub 2 a více týmů (např. „A“ tým, „B“ tým, „C“ tým), přihlašuje se do Grantového programu z profilu toho týmu, který splňuje výše stanovenou podmínku o počtu bodů v pivní části. Body za pivní část u těchto týmů nelze sčítat (např. 9 bodů za „A“ tým a 6 bodů za „B“ tým).

TERMÍN VYPSÁNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU

Otevření výzvy: 12. prosince 2018 v 12:00
Ukončení výzvy: 19. prosince 2018 v 12:00

Administrátoři všech týmů budou s dostatečným předstihem informováni o datu spuštění grantového programu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na jimi nahlášené e-mailové adresy, oficiálním webu projektu a na oficiálních profilech projektu na sociální síti Facebook a Instagram.

Před samotným spuštěním (tj. otevřením výzvy) je možné přihlašovací formulář předem vyplnit na webových stránkách www.kopemezafotbal.cz

PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANTOVOU PODPORU

Administrátor registrovaného klubu nalezne žádost o grantovou podporu na svém týmovém profilu, na který se dostane po přihlášení pomocí svého e-mailu a hesla na webových stránkách www.kopemezafotbal.cz. Administrátor může dopředu vyplnit přihlášku včetně všech požadovaných příloh a uložit. Uložení přihlašovacího formuláře není považováno za podanou žádost. Žádost o grantovou podporu je podána až v momentě odeslání přihlášky, které bude umožněno 12. prosince 2018 v 12:00.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ GRANTOVÉ PODPORY

Žadatelé v rámci výběrového řízení předkládají k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí příspěvku z grantového programu. Projekt žadatele musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v některé z níže uvedených oblastí.

Cílem podpory je finanční investice směřující ke zvýšení úrovně fotbalového zázemí klubu. Účel investice musí spadat do následujících 5 oblastí:

 1. Rekonstrukce šaten
  • Stavební úpravy (zdivo, instalace rozvodů, osvětlení, topení atd.)
  • Vybavení (šatní skříňky, rošty na kopačky atd.)
  • Sociální zařízení (nové sprchy, záchody atd.)
 2. Rekonstrukce či výstavba občerstvení
  • Stavební úpravy
  • Pořízení nového vybavení (pípa, rozvody, posezení atd.)
 3. Rekonstrukce či výstavba diváckého zázemí
  • Tribuny (schody, lavičky, sedačky, zábradlí atd.)
  • Sociální zařízení
 4. Rekonstrukce a údržba hřiště
  • Osvětlení, ozvučení, zavlažování hřiště
  • Branky (oprava či pořízení)
  • Technická údržba hřiště (osivo, hnojení, výměna trávníku)
 5. Ostatní technické vybavení areálu
  • Sekačka na trávu (oprava či pořízení)
  • Traktor na hřiště (oprava či pořízení)
  • Ostatní (konzultace s Organizátorem)

Max. výše podpory projektu: 40 000 Kč

Délka realizace projektu: max. 8 měsíců (leden 2019 - srpen 2019)

Případné jiné využití grantu může zástupce klubu konzultovat s Organizátorem. Účel využití grantu se však musí shodovat s účelem uvedeným v žádosti.

PROCES HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

a) Formální posouzení žádosti

Bezprostředně po přijetí projektové žádosti probíhá formální posouzení projektových žádostí podle následujících kritérií:

1. Žádost byla předložena v požadované podobě elektronicky na portále www.kopemezafotbal.cz s naskenovanou žádostí, který je podepsána statutárním zástupcem organizace
2. Rozpočet je sestaven v souladu s pokyny.
3. Žádost je kompletní (nechybí zásadní část žádosti – např. vyplněný formulář projektu, elektronická verze žádosti apod.).
4. Žádost byla odevzdána v termínu pro přijímání projektových žádostí.
5. Projektová žádost je předložena oprávněným žadatelem dle stanovených pravidel.
6. Aktivity projektu jsou v souladu s prioritami programu.

Pokud žádost nesplní jedno (či více) z kritérií formálního posouzení, je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování. Žadatel je v takovém případě do 10 pracovních dnů od ukončení formálního posouzení všech projektových žádostí informován o vyřazení žádosti.

b) Formální posouzení žádosti

Věcné hodnocení projektových žádostí probíhá v rámci hodnoticí komise. Členové hodnoticí komise jsou vybíráni na základě principu odbornosti ve vztahu k cílové skupině příjemců.

Tyto projekty podrobně projednává celá hodnoticí komise na společném jednání. Cílem komise je vybrat projekty, jež získají podporu. Projekty se hodnotí ve stanoveném pořadí, tzn. dle data a času, kdy byl projekt podán prostřednictvím webových stránek až do vyčerpání limitu podpory tedy částky 2 000 000 Kč. Výběr projektů je zcela v diskreci hodnoticí komise a podání projektové žádosti ze strany žadatele samo o sobě nezakládá nárok na pozdější přidělení podpory.

Hodnoticí komise se budou při posuzování projektů zaměřovat na tyto oblasti:
a. Přínos a udržitelnost projektu vzhledem k prioritám programu
b. Kvalita projektu, přiměřenost rozpočtu

Výsledky procesu hodnocení

Výsledky hodnocení projektů s přidělením podpory bude možné sledovat na internetových stránkách projektu Gambrinus Kopeme za fotbal a dalších kanálech, kterou budou využity v rámci výzvy. Zástupcům organizací, jejichž projektové žádosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny, bude zasláno písemné vyrozumění. Vyrozumění e-mailem obdrží předkladatelé projektových žádostí, jimž bylo poskytnutí podpory schváleno.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Partnerem výzvy je Nadace rozvoje občanské společnosti. Nadace rozvoje občanské společnosti je dlouholetým odborníkem na podporu neziskových organizací v České republice. V rámci grantové výzvy Gambrinus Kopeme za fotbal v roce 2018 bude dle svého poslání realizovat grantový proces.

Podpořené organizace budou pozvány k  podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Smlouva obsahuje mj. následující náležitosti:

 • rozpočet projektu, tj. celkové projektové náklady (rozpočet je závazný, stejně jako obsah projektu, včetně harmonogramu);
 • výši příspěvku a režim plateb;
 • povinnost budoucího příjemce předkládat poskytovateli požadované informace;
 • povinnost budoucího příjemce evidovat všechny účetní případy relevantní pro vyúčtování projektu odděleným způsobem v rámci účetnictví organizace;
 • způsob hlášení a schvalování obsahových a finančních změn projektu;
 • medializaci projektu.

Reporting

Maximálně 1 měsíc po ukončení projektového období vyznačeného ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku se Příjemce zavazuje vyplnit a do Nadace zaslat Závěrečnou zprávu s vyúčtováním, a to jak elektronicky, tak písemně (zasláním na adresu Nadace). Písemná Závěrečná zpráva s vyúčtováním musí být podepsána statutárním zástupcem organizace. Nadace prostřednictvím těchto mechanismů průběžně kontroluje realizaci projektů Příjemců a čerpání rozpočtů.

Max. 1 měsíc po obdržení závěrečných zpráv s vyúčtováním od Příjemců se Nadace zavazuje Vyhlašovateli poskytnout Závěrečnou zprávu o realizaci grantového procesu za daný rok.

Kontakty

Obsahová stránka projektu:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00
Jana Vožechová, tel: 227 217 258, mob: 604 610 214, e-mail: grantovyprogram@gambrinus.cz

Technická podpora:
STES a.s.
Atletická 2474/8, Praha 6, 169 00
tel.: 606 757 616, e-mail: kopemezafotbal@gambrinus.cz

Často kladené otázky

Kdo se může přihlásit?

Administrátor každého klubu registrovaného v projektu Kopeme za fotbal, jehož klub získá alespoň 15 bodů v pivní části soutěže (např. doloží nákup alespoň 5x 50l sudů piva Gambrinus). O grant může zažádat 1 klub pouze 1x, a to ze svého týmového profilu, kde tuto podmínku splňuje.

Jak a kde se můžu přihlásit?

Po přihlášení administrátora na týmový profil vyplním přihlášku a žádost o grant dle zadaných pokynů. Na https://www.kopemezafotbal.cz/kopemezafotbal/grantovy-program naleznu také pravidla týkající se grantového programu.

Kdy se spouští grantový program?

Samotné odesílání bude spuštěno 12. prosince v 12:00, do této doby je ale již možné při splnění uvedených podmínek si celou přihlášku připravit. Konec odesílání přihlášek je 19. prosince ve 12:00. Zájemcům doporučujeme pro zvýšení šancí odeslat žádost co nejdříve.

Do kdy musím nahrát doklady za sudy?

Doklady o zakoupených sudech je třeba na týmový profil nahrát co nejdříve pro přístup k celému přihlašovacímu formuláři. Pokud nahrajete do 10. prosince do 23:59, tak budou body nahrány 11. prosince. Později zaslané doklady za sudy budou zpracovány do dvou pracovních dnů. Jakmile na bodový účet mého týmu budou body připsány, nabídne mi systém možnost vyplnit žádost o grant.

Jaká částka bude 1 klubu přidělena?

Maximální přidělená částka bude 40 000 Kč. Výše přidělené částky bude záviset na rozpočtu investičního projektu s ohledem na jeho hospodárnost.

Kolik klubů dostane danou částku?

Prvních 50 klubů, které odešlou správně vyplněnou žádost o grant, případně další kluby až do výše celkově rozdělované částky 2 000 000 Kč.

Jak se dozvím, jestli jsem částku získal či nikoliv?

Na webu www.kopemezafotbal.cz bude 20. prosince uvedena tabulka klubů, včetně informace o přidělení grantu. Mimo tabulku ale budu informován i přes svůj e-mail vedený pro kontakt s Organizátorem projektu.

Na co je možné grant využít?

Grant je možné využít na zkvalitnění fotbalového zázemí, podrobný výpis investic je uveden v žádosti a v pravidlech.

Musí schválit žádost předseda klubu?

Každá žádost musí obsahovat podpis statutárního zástupce zapsaného spolku, ideálně pak i razítko klubu. Prosím, pozor – např. u Sokola nemusí být předseda fotbalového klubu zároveň statutárním zástupcem.

Přihlašovací formulář

Pro vyplnění formuláře se musíte přihlásit.
Přihlásit se×

REGISTRUJTE TÝM
A VYHRAJTE

REGISTROVAT TÝM
Vítejte
Zadali jste nesprávný nebo chybějící údaj

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let. Zadejte prosím rok svého narození a zemi pobytu.
 

Někteří lidé narozeni v tomto roce ještě nemusí být starší 18 let. Doplňte prosím den a měsíc svého narození.

Tyto stránky používají cookies za účelem zkvalitňování služeb a analýzy návštěvnosti. Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies podle zásad uvedených v našich Podmínkách užití stránek.

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.